Hopp til innhold

Vil ha bare elbiler i det offentlige fra nyttår

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

GÅR FOR ELEKTRISK: Fra 2022 vil regjeringen at alle nye, offentlige person- og vlette varebiler skal være nullutslippsbiler.

Regjeringen sender nå en ny forskrift ut på høring: Ingen nye bensin- eller dieselbiler skal kjøpes inn i offentlig sektor fra 2022.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende en ny forskrift om energi- og miljøkrav til anskaffelse av kjøretøy i veitransporten ut på høring.

– Klimautslippene har gått ned under denne regjeringen, og det skal de fortsette med. Transportsektoren står for en tredjedel av Norges utslipp, og ambisjonen er at disse skal halveres innen 2030. Nå gjør regjeringen et viktig grep som vil hjelpe oss å nå dette målet, nemlig å innføre nullutslippskrav til alle personbiler, lette varebiler og bybusser som kjøpes inn av det offentlige, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dette er en oppfølging av Klimaplan 2021-2030, der dette ble beskrevet som et viktig tiltak for å kutte utslipp. I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil krav til nullutslipp bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy.

– Helt naturlig

– Vi har i flere år hatt en svært positiv utvikling mot mer miljøvennlige kjøretøy i Norge. Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere og de valgene som tas av det offentlige er svært viktige når vi skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor er det helt naturlig å stille disse kravene til offentlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

– Vi har forsøkt å utforme kravene på en måte som spiller på lag med både teknologiutviklingen og de som skal bruke kjøretøyene. For de fleste er nullutslipp nå heldigvis det naturlige valget, og dette kravet sikrer at flest mulig når dit så raskt som mulig. I den nye forskriften foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025, sier Rotevatn.

Kan kutte en million tonn CO2

Regjeringen foreslår også å fjerne den såkalte terskelverdien. Per i dag gjelder forskriften for alle anskaffelser med en anslått verdi lik eller over 1,3 mill. kroner ekskl. mva. Med forslaget vil terskelverdien tas vekk og forskriften gjelde alle anskaffelser over 100.000 kroner.

– Med disse kravene, anslår vi at offentlige anskaffelser av nullutslippskjøretøy kan bidra med utslippskutt på mellom en halv og en million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2025-2030. Det er en betydelig gevinst, sier samferdselsministeren.

Lavere kostnader

For de fleste anskaffelsene vil et nullutslippskjøretøy innebære lavere kostnader, når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader over hele levetiden.

I høringsnotatet foreslår imidlertid regjeringen at kommunesektoren blir kompensert for eventuelle merkostnader som følge av innføringen av nullutslippskravene. Det tas forbehold om budsjettmessig dekning.

To unntak

Det er ikke alle transportbehov som kan dekkes av personbiler, lette varebiler og bybusser som bruker nullutslippsteknologi allerede i dag. Regjeringen foreslår derfor to unntak fra nullutslippskravet:

Tilsvarende nullutslippskrav for tunge varebiler, lastebiler og langdistansebusser skal utredes nærmere.

STORTINGSVALGET 2021: Dette mener partiene om elbil

– Etterlengtet, men for slapt

– Endelig skal det bli nullutslippskrav til offentlige transportinnkjøp, og Norsk elbilforening vil gå nøye gjennom det nye forslaget til regelverk for å sikre at det er offensivt nok, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen.

– Vi ser allerede at forslaget er uforståelig slapt på varebil, der bare varebiler under 1.760 kg får nullutslippskrav. Kravet må gjelde alle varebiler som kan kjøres med vanlig førerkort klasse B. For her er det jo mange gode, elektriske alternativer, og flere vil komme.

– Vanlige forbrukere velger elektrisk som aldri før. Da er det ingen grunn til at kommuner og stat ikke skal gjøre det. Fra nå av må det offentlige velge elbil, påpeker hun.

LES OGSÅ: Elbilpolitikken vil påvirke valget

– Bør bruke markedsmakt

– I regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftmålene innen 2030, har vi en tydelig ambisjon om å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser. Norsk offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig, og har derfor stor markedsmakt som må brukes for å nå bærekraftmålene. Dette forslaget understøtter det, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statens vegvesen vil på oppdrag fra Samferdselsdepartementet snarlig sende ut forslaget på alminnelig offentlig høring med tre måneders høringsfrist.

Høringsnotatet kan leses her: Høringsnotat om ny forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport