Hopp til innhold

– Skivebom i bompengerapport

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nye forslaget om at elbiler skal betale fullpris ved bomstasjonene møter motstand: – En oppskrift på økte utslipp.

Mandag denne uken ble det kjent at et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne elbilfordelene i landets bomringer. Slik det er i dag, kjører elbiler fortsatt gratis i enkelte bomstasjoner i Norge, men hovedregelen er at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av normal takst. Forslagene utvalget har kommet frem til i rapporten (PDF) de mandag overleverte til samferdselsminister Knut Arild Hareide – der altså ett av dem er å anbefale å skrote elbilrabatten i bomringen fullstendig – skal nå ut på høring. Men allerede har både miljøbevegelse, enkelte politikere og Norsk elbilforening tatt kraftig til motmæle.

Fortsatt 90 prosent fossilbiler

Unni Berge, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen, mener det er hårreisende at det regjeringsoppnevnte bompengeutvalget foreslår at det ikke lenger skal lønne seg å kjøre utslippsfritt i landets bomringer: – Vi kan ikke avvikle god klima- og miljøpolitikk fordi den virker. Elbilpolitikken må forsterkes i årene som kommer, ikke svekkes, så dette forslaget er kort sagt en skivebom, begynner Berge. – Norge har i dag 10 prosent elbiler og 90 prosent forurensende biler på veiene. Det er ikke et problem at for mange velger elbil, det må langt flere gjøre. Og da må det være de forurensende bilene som skal betale mest, fortsetter Elbilforeningens kommunikasjonsleder. Bakteppet for utvalgets anbefaling er beregninger om at bompengeinntektene kan bli redusert med 23 prosent frem mot 2030 som følge av den økende elbilandelen i Norge. Berge mener imidlertid at dagens regel om maks 50 prosent betaling for elbil i bomring er effektiv og fører til at folk velger elbil, og at inntektstapet fra bomstasjonene kan motvirkes på en smartere måte. – Det er bensin- og dieselbilene som ikke er bærekraftige. Med 50-prosentregelen som Stortinget har vedtatt, kan vi holde bominntektene konstante ved å øke både elbil- og bensintakstene. Denne rapporten er derimot en oppskrift på økte utslipp, og på flere diesel- og bensinbiler i byene, fastslår Berge, som dessuten påpeker at finansiering av viktige samferdselsformål, som kollektivtrafikk, også kan sikres gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, og ikke nødvendigvis må knyttes opp mot bompengemidler.

Bomrabatt på topp 3-liste for elbilkjøpere

En viktig årsak til at Norsk elbilforening er bekymret for å likestille elbiler med fossilbiler i norske bomstasjoner allerede nå, er hva norske elbilister selv svarer i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2020»: – Undersøkelsen viser at rabatt i bomringen er en av de tre viktigste grunnene til at folk velger elbil. Bare momsfritaket og fritak for engangsavgift er viktigere, forteller Berge. Hvor viktig bompengerabatt har vært for å sikre overgang til elbil vises tydelig i statistikken: De ti kommunene med høyest elbilandel i Norge er alle kommuner som har bomstasjoner med miljørabatt i umiddelbar nærhet. – Det er derfor åpenbart en dårlig idé å avvikle et av de beste virkemidlene vi har for å få folk til å velge elbil når de bytter bil. Poenget med miljørabatten er å få folk til å velge elbil, og det har vært en suksess så langt, fastslår Unni Berge.

Mener rapporten ignorerer klimamål

Samtidig minner Berge igjen om at den totale elbilandelen blant personbiler i Norge fortsatt bare er på ti prosent, og at vi har et godt stykke igjen for å nå Stortingets vedtatte utslippsmål. – For å nå disse målene, må elbil må bli for alle, og det må skje raskt. Da blir det meningsløst å komme med forslag til et bedre bomsystem helt uten å ta hensyn til målene om å kutte klimagassutslipp og lokal forurensing. – Men i rapporten skriver utvalget at bompenger ikke kan løse både mål om lave utslipp og mål om mindre trafikk. Har de ikke et poeng? – Vi mener dette er feil. Miljødifferensierte bompengesatser gir både mindre trafikk og mindre utslipp. Regelen om at elbiler skal betale maksimalt femti prosent av forurensede biler må bestå for å unngå tilbakeslag i elbilsalget. Redusert trafikk kan oppnås ved å øke takstene for både elbil og biler med utslipp, slik Oslo har gjort både med parkering og bom. – Hva med elvarebiler, som i dag har fullt fritak i bomstasjonene, bør de fortsatt slippe unna? – Vi mener det. Stortinget har vedtatt at også alle nye lette varebiler er nullutslippskjøretøy i 2025. I dag er vi slett ikke der, og vi rekker ikke dette målet dersom man øker bomavgifter for elvarebiler. Salget av elektriske varebiler ligger langt bak personbilsalget med en salgssandel per i dag på bare sju prosent. Vi mener derfor at bompengefritaket for elvarebiler må forlenges til de utgjør minst 25 prosent av bompasseringene lokalt. – Så for å konkludere: Hva er Elbilforeningens råd til regjeringen og samferdselsministeren? – Legg denne rapporten i skrivebordsskuffen, der den hører hjemme. Utvalget sier selv at elbilandelen i bomringene vil gå ned om man nå innfører full takst for elbiler – altså vil dette virke direkte mot målet et samlet Storting har satt om at vi skal redusere utslippene våre, og om at nybilsalget om bare fire år kun skal bestå av nullutslippsbiler.