Hopp til innhold

Elbilbarometeret 2018

Det er grunn til å vente en sterk økning i elbilsalget også i 2018. Ifølge beregninger fra en fersk befolkningsundersøkelse er potensialet at hele 45 prosent av nybilsalget i 2018 er elbil hvis bilprodusentene er i stand til å møte etterspørselen. Elbilbarometeret 2018 er gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning.  – Norske forbrukere er klare for elbilskiftet. Nå er det opp til politikerne og industrien å bidra med sitt, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. Ifølge beregningene basert på undersøkelsen kan det innen utgangen av 2020 kjøre 400.000 elbiler på norske veier. I rute mot 2025 Norge er i så fall i rute til å nå målet om at alle nye biler er nullutslipp i 2025, dersom man ser på etterspørselen blant norske forbrukere. I 2017 var markedsandelen for elbil i Norge 21 prosent, og nærmere 150.000 elbiler var registrert i Norge ved årsskiftet. De nye tallene er høyere enn Norsk elbilforening tidligere har antatt. Men, en slik utvikling kommer ikke av seg selv: – Per i dag er det lange ventelister på en rekke elbilmodeller. Etterspørselen vi vil se kommer til å være større enn hva bilprodusentene er i stand til å levere på kort sikt. Det blir en utfordring. I tillegg trenger vi en storstilt utbygging av ladestasjoner, for å dekke behovet til alle de nye elbilene, som politikerne sterkt oppfordrer folk å bytte til, sier Christina Bu. Halvparten mangler tillit til politikerne Resultatene i Elbilbarometeret viser at norske politikere har skapt en usikkerhet rundt langsiktigheten i elbilpolitikken. Selv om nordmenn er klar for elbilskiftet, har nesten halvparten (44 %) ikke tro på at politikerne vil gjøre det som er nødvendig for å nå 2025-målet om at alle nye biler skal være nullutslipp. – Elbilbarometeret viser at det norske folk er modne for å ta i bruk ny utslippsfri teknologi. Nå må politikerne tilrettelegge for at alle de nye elbilene får strøm både hjemme og hurtiglading underveis i hele landet. Det innebærer blant annet minst 1000 nye hurtigladere i året og en storstilt tilrettelegging for hjemmelading i fellesgarasjer. Vi etterlyser en plan for hvordan myndighetene skal tilrettelegge for et stort løft i utbygging av ladeinfrastruktur. Det skjer ikke av seg selv, sier Christina Bu. De andre nordiske landene henger etter Tilsvarende spørsmål i de andre nordiske landene viser at Norge fortsatt ligger langt foran. Anslått elbilsalg for 2018 i Norge, er høyere enn alle de andre nordiske landene til sammen. – Det norske elbilmarkedet har vært gjennom en tidlig modningsprosess på grunn av langsiktig elbilpolitikk. De nordiske landene må få på plass en god elbilpolitikk dersom de skal ta opp konkurransen med Norge. Island, og til en viss grad Sverige, er på god vei. Finland henger langt etter, mens Danmark dessverre har gått i motsatt retning og gjort elbilene mindre konkurransedyktige. Det viser også resultatene fra Elbilbarometeret helt tydelig, sier Christina Bu. Barrierene varierer mellom de nordiske landene De viktigste barrierene for at ikke flere vurderer elbil er rekkevidde, manglende ladeinfrastruktur, pris og usikkerhet knyttet til levetiden på elbilbatterier. Mens lading og rekkevidde er de største barrierene i Norge, er pris det som uten sammenligning er det som bremser elbilutviklingen i de fire andre nordiske landene. – Dette viser med all tydelighet at økonomiske insentiver som for eksempel avgiftsreduksjon, lavere moms, gratis parkering og bompassering, er helt avgjørende for at folk skal velge elbil. Fortsatt kan ikke elbiler konkurrere med bensin- og dieselbiler på pris uten positiv politisk initiert diskriminering, sier Bu. Når det gjelder lading, batterier og rekkevidde, mener Bu bekymringene langt på vei er forståelige. – Noen bekymringer er reelle som at faktisk rekkevidde og dagens ladeinfrastruktur ikke dekker alle behov. Men levetiden på elbilbatteriene har vist seg å være overraskende god. Her kan vi bygge ned mange av barrierene med god folkeopplysning, sier Christina Bu. Noen funn fra Elbilbarometeret 2018: Norge: Sverige: Danmark: Finland: Island: * Markedsandel for elbil i Norge i 2018 er anslått basert på hvor mange som har oppgitt at de sannsynligvis vil kjøpe ny elbil de neste 12 månedene. Andelen elbilkjøpere (3 %) er deretter ganget opp med antall husholdninger i Norge (2.376.971) siden vi antar at bilkjøp i større grad følger husstand enn person. Da kommer vi fram til en etterspørsel på 71.078 elbiler for 2018 som tilsvarer 45% av totalt nybilsalg likt som i 2017 (158.650).