Hopp til innhold

Medlemsvilkår og personvernerklæring for Norsk elbilforening

Informasjonskapsler

Medlemsvilkår

1. Hvem medlemskapet gjelder for

1.1 Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.

1.2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

1.3. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er begrenset til:

– Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta
medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall.

– Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem.

1.4. Navneendring skal meddeles skriftlig.

2. Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år, med unntak for de som får medlemskapet betalt fra forhandler. Her er medlemskapet gyldig fra innmeldingsdato og et år frem i tid.

2.2. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år på innmeldingsdato.
Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.

2.3. Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller
fordeler levert av Norsk elbilforening eller Norsk elbilforenings
samarbeidspartnere.

2.4. Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog
refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved
dødsfall eller alvorlig sykdom.

2.5. Ved medlemskap for to personer eller flere vil det kun sendes én
samlefaktura per husstand

Personvernerklæring

Innledning

Norsk elbilforening organiserer stadig flere elbilister. Vi har jobbet aktivt for elektrifisering av transportsektoren i over 25 år og er en sentral bidragsyter til løsningene som har gjort Norge verdensledende på elbil. Vi arbeider med å gjøre det enkelt å kjøre elbil. Vårt mål er å elektrifisere transportsektoren så raskt som mulig.  

Norsk elbilforening tilbyr til våre medlemmer Ladeklubben med tilhørende ladebrikke, som gir tilgang til flere ladestasjoner, og appen ElbilAppen – Din ruteplanlegger for elbil. 

Personopplysninger er knyttet opp mot både Ladeklubben og Elbilappen for å sikre best mulig brukeropplevelse og sikkerhet for deg som medlem. 

Norsk elbilforening har gode samarbeidspartnere som sikrer mangfold i vårt fordelsprogram til medlemmer. Dette eies og driftes av Norsk elbilforening og er i stadig utvikling. 

For å drive vår organisasjon mest mulig effektivt, registrerer vi personopplysninger i et eget medlemsregister.  

Norsk elbilforening forholder seg til Personopplysningsloven / GDPR for å ivareta personopplysninger vi behandler. Vi ønsker at du som medlem skal være trygg på at de personopplysninger du deler med Norsk elbilforening blir behandlet etter gjeldende regelverk.  

Bruk av og besøk på våre nettsider er i tillegg regulert i vår cookiebot sine retningslinjer. Disse ligger på våre nettsider elbil.dev05.dekodes.no 

Ord og uttrykk

Noen viktige begreper (i alfabetisk rekkefølge): 

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle 
identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte 
opplysningene til deg som enkeltperson. 

Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger, slik som innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting. 

Behandlingsansvarlig er generalsekretær i Norsk Elbilforening, som har ansvar for medlemsregisteret og behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret og forvaltingen av personopplysninger er delegert til avdelinger med ansvar for tjenester, hvor personopplysninger behandles. De ansvarlige får særlig opplæring. 

Fordelsprogrammet er medlemsfordeler og tilbud som rettes mot Norsk elbilforening sine medlemmer, som de ikke kunne framforhandlet på egenhånd. 

Personvernlovgivingen er den norske personopplysningsloven med forskrifter, herunder personvernforordningen/ General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

Behandlingen/samtykke

Hensikten med innsamlingen, registreringen og behandling av 
personopplysninger er å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. Vi ønsker også å utvikle og markedsføre våre medlemsfordeler, produkter og tjenester til våre medlemmer. 

Norsk elbilforening behandler dine registrerte personopplysninger i 
overenstemmelse med avtalen med deg som medlem (jf. 
personopplysningsloven § 8 a). Ved å godta Personvernerklæringen regnes dette som samtykker til at Norsk elbilforening kan registrere og behandle personopplysninger om deg. 

Hvis Elbilforeningen vil gi informasjon om, eller markedsføre produkter, 
tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding. Eksisterende medlemmer regnes for å ha avgitt samtykke, men kan når som helst trekke samtykke på Min side, eller ved å kontakte medlemsservice. 

Hva slags personopplysninger vi samler inn?

Ved innmelding registrerer Norsk elbilforening informasjonen nedenfor. Alle disse opplysningene oppgis av deg. 

Norsk elbilforening registrerer og tildeler: 

Ved besøk på elbil.dev05.dekodes.no vil IP-adresse registreres. 

Når du tar i bruk Ladeklubben registreres følgende ladeopplysninger: 

Ved å logge inn i ElbilAppen registrerer vi  

Det er frivillig å avgi personopplysninger til Norsk elbilforening, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere  

Ved behov vil Norsk elbilforening også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og informasjon fra Statens Vegvesen. For å være medlem må man samtykke til Norsk elbilforening sine medlemsvilkår. Dersom dette samtykke trekkes, meldes man ut av foreningen. 

Norsk elbilforening har ansvar for drift og vedlikehold av 
medlemsregisteret. 

Til hvilke formål benytter vi dine personopplysninger?

Hensikten med innsamlingen, registreringen og behandling av
personopplysninger er å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. Vi ønsker også å utvikle og markedsføre våre medlemsfordeler, produkter og tjenester til våre medlemmer.

Behandlingen av personopplysningene som Norsk elbilforening utfører,
innebærer blant annet utsendelse av faktura og nyhetsbrev, samt sikring avrettigheter og fordeler knyttet til medlemskapet. Videre bruker vi
informasjonen for å gi deg en best mulig medlemsservice og rådgivning
som er rettet mot ditt behov.

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for
markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning til:

Merk at Norsk elbilforening har lagt til rette for at du kan reservere deg mot markedsføring og profilering i markedsføringsøyemed.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra Norsk elbilforenings samarbeidspartnere i fordelsprogrammet, så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene deling og bruk av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av Norsk elbilforening. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig at tredjeparter bistår Norsk elbilforening med dette.

Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller
adressert post fra Elbilforeningen, jf. markedsføringsloven § 12. Slik
reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsservice i Elbilforeningen
medlem@elbil.dev05.dekodes.no eller telefon 90 70 45 45. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig

Hvordan får jeg vite om endringer i Personvern-erklæringen? 

Hos Norsk elbilforening er medlemskapet og tjenester i stadig utvikling. Norsk elbilforening har derfor tidvis behov for å oppdatere personvernerklæringen og tar forbehold om at det vil kunne skje endringer i denne i fremtiden. 

Dato for sist endring av personvernerklæringen fremgår nederst på siden (siste gjeldende versjon). 

Hvordan får jeg vite om endringer i Personvern-erklæringen?

Hos Norsk elbilforening er medlemskapet og tjenester i stadig utvikling. Norsk elbilforening har derfor tidvis behov for å oppdatere personvernerklæringen og tar forbehold om at det vil kunne skje endringer i denne i fremtiden. 

Dato for sist endring av personvernerklæringen fremgår nederst på siden (siste gjeldende versjon). 

Hvor lenge oppbevares personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Til eksempel krever bokføringsloven §13 at noe 
regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) må lagres i fem år. 

For å forstå våre medlemmer best mulig, er historiske data av stor verdi for Norsk elbilforening. Vi anonymiserer derfor historiske data som ikke er nødvendige for å levere våre tjenester. Slik anonymisering av persondata gjør det mulig for Norsk elbilforening å utnytte verdien som ligger i dataanalyse. 

Sikkerheten knyttet til vårt medlemsregister

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene om deg oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at 
personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. 

Bruk av «Min side» og Norsk elbilforening sine apper krever innlogging. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) etc. konfidensiell. 

Tilgang til dine personopplysninger

Kun utvalgte medarbeidere i Elbilforeningen har tilgang til 
medlemsregisteret. Elbilforeningen har gode rutiner for tilgangskontroll 
med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal 
behandles. Tilgangen er regulert med adgangskontroll med to-faktorer 
autorisering. 

Dine rettigheter til innsyn, retting, sletting og reservasjon

Du har rett til som medlem i Elbilforeningen og be om innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen Elbilforeningen foretar seg og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18. 

Retting og sletting: Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes. Du kan også selv korrigere personopplysninger på «Min side».

Trekke samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til Norsk elbilforening til å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis kan du enkelt melde deg av nyhetsbrev du mottar på epost, med unntak av samtykke til medlemsvilkårene. For å trekke samtykke til markedsføring basert på trafikkdata gjøres dette ved å slette informasjonskapslet i nettleser og trekke samtykket i Cookiebot.

Kontaktinformasjon til Elbilforeningen

Har du spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kontakt medlemsservice hos Elbilforeningen på medlem@elbil.dev05.dekodes.no eller telefon 90704545. 

Endret dato: 06.07.2023