Hopp til innhold

Høye forventninger til Høyre-Krf-Venstre-regjeringen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag (fredag) fikk vi ny regjering, med mange nye ministre som skal få jobbe med elbilpolitikk. Norsk elbilforening håper de nye ministerne er ved godt mot og klare til å ta for seg utfordringene som venter. Mange av dem kan heldigvis løses med enkle grep.

Elbilforeningen har store forventninger til de nye ministerne og deres departementer, dette må de ta tak i:  

Knut Arild Hareide (KRF) Ny samferdselsminister:

Knut Arild Hareide Foto: stortinget.no
  Parkeringsforskriften I 2016 vedtok Stortinget den såkalte 50-prosent-regelen, som går ut på at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent i bom, ferger og parkering. Over tre år senere har regjereringen fremdeles ikke innført regelen for parkering. Etter purringer gjennom spørsmål fra Stortinget lovte forrige samferdselsminister å gjennomføre endring i parkeringsforskriften høsten 2019, men det løftet skjedde ikke. Forskriftsendringen burde være enkel å gjennomføre. Bevare 50 prosent regelen 
Elbilrabatt i bomring, ferger og parkering er en viktig årsak til at stadig flere nordmenn velger utslippsfritt. Elbilforeningen mener regelen om maks halv pris må være en fast og varig miljørabatt. Det er store variasjoner i elbilaandel i ulike bomsnitt rundt om kring i landet. Elbilforeningen mener fritaket for betaling av bompenger bør bestå helt til elbiler utgjør 25 prosent av passeringene i den lokale bomstasjonen. Da kan man innføre 25 prosent betaling av normaltakst. Når elbilene utgjør halvparten av passeringene i den lokale bomstasjonen, mener Elbilforeningen at man kan man innføre halv pris. Planlegg lading i ny nasjonal transportplan Kommende nasjonale transportplan må planlegge for ladeinfrasstruktur for over en million elbiler på veiene. Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statnett må sammen få i oppdrag å lage en forpliktende ladeplan for en helelektrisk bilpark.  

Sveinung Rotvatn (V) Ny klima- og miljøminister:

Sveinung Rotevatn Foto: stortinget.no
  Støtteordning for lading i borettslag, sameier og garasjelag Granavolden-erklæringen gir løfter om en økonomisk støtteordning til lading i borettslag, sameier og garasjelag, og dette er Norsk elbilforening glade for. Nå er det på tide å få ordningen på plass. Enkelte kommuner har i dag etablerte støtteordninger, og når de har vært fornuftig utformet, har de vært en suksess. Støtteordningen til Oslo kommune er en av suksesshistoriene som bør etterfølges.   Utbygging av hurtigladenettverk i Finnmark Finnmark henger etter resten av Norge på utvikling av ladeinfrastruktur for elbil, det finnes for eksempel bare noen få hurtigladere i Alta og i Kirkenes. Enova lyste i april 2019 ut en konkurranse om utbygging av hurtigladere i Finnmark og Nord-Troms, én aktør har søkt om å etablere 25 eller 26 hurtigladere, men tildeling av tilsagn er ennå ikke gjort. Dette må på plass for å sikre et ladetilbud i hele landet. Dersom Enova ikke klarer å få på plass tilsagnet snarlig, må man vurdere andre virkemidler, som for eksempel et offentlig innkjøp av ladeinfrastruktur.  

Nikolai Astrup (H) Ny kommunalminister

Nicholai Astrup Foto: stortinget.no
Få laderett inn i borettslagsloven Våren 2017 ba Stortinget regjeringen om å fremme forslag om utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å installere ladeinfrastruktur. Dette har kommet på plass for sameier gjennom endring i eierseksjonsloven, men endring i borettslagsloven har latt vente på seg. Lovendringen har vært på høring og høringsrunden ble avsluttet september 2019. Nå er det på tide å oversende loven til Stortinget slik at den kan vedtas i vårsesjonen. Elbilforeningen får en rekke henvendelser fra medlemmer og andre som venter på avklart regelverk, og som vil ha stor nytte lovendringen. Ladeklare bygg I dag bygges det fortsatt bygg uten lademulighet, noe som vil si at bygningene allerede er utdaterte før de tas i bruk. Stortinget ba i mai 2017 regjeringen om å vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare. Dette må på plass.  

Tina Bru (H) Ny olje- og energiminister:

Tina Bru Foto: stortinget.no
  Justere effekttariffer for å sikre hurtiglading i distrikts-Norge  Det er avgjørende å gjøre noe med hvordan hurtigladere prises for bruken av strømnettet. Hurtigladestasjoners bruk av strømnettet prises nemlig ut fra det høyeste forbruket (effekttoppen) i løpet av måneden, som gjerne er en fredag eller søndag ettermiddag. Dette betyr at ladestasjoner i distriktene med lite trafikk ellers i uka, må betale mer per kWt sammenlignet med ladestasjoner med jevn trafikk. Dette fordi ladestasjonene i distriktene har færre elbilister å fordele kostnadene på. Dagens ordning er distriktsfiendtlig og hindrer at det bygges ut hurtigladere over hele landet. Det bidrar også til at det blir mindre attraktivt å skaffe seg elbil utenfor byene. For at det skal være mulig kommersielt å bygge ut infrastruktur for lading over hele landet, må kostnaden for høy effektbruk i strømnettet legges om. Det er behov for en endring i tariffsystemet som gjør det mulig for hurtigladestasjoner å bli kommersielt lønnsomme, i hele landet. Justere effekttariffer for å sikre rettferdig behandling av borettslag og sameier I dag opplever større borettslag og sameier i noen nettområder å bli ansett som næringskunder når de installerer lading for sine beboere, selv om de bare har noen få elbiler. Det medfører at de får en uforholdsmessig høy nettleie, som kan hindre etablering av effektiv ladeinfrastruktur. Dette må endres.  

Jan Tore Sanner (H) Ny finansminister

Jan Tore Sanner Foto: stortinget.no
  Videreføre momsfritak og fritak for engangsavgift  Fritaket for engangsavgift og momsfritaket er selve grunnmuren i norsk elbilpolitikk og grunnen til al Norge er verdens fremste elbilland. Slik sett er finansministeren den aller viktigste elbilministeren. Regjeringen har vedtatt at momsfritaket for elbiler skal  vare minst ut stortingsperioden, altså ut 2021. Elbilforeningen mener at innføring av en lav mva-sats bør tidligst vurderes når elbil utgjør 80 prosent av nybilsalget. Endringer må utredes, varsles i god tid og gjøres på en slik måte at elbilen fremdeles er konkurransedyktig i alle bilklasser. I 2020 skal momsfritaket evalueres. Finansminister Sanner må ta en aktiv rolle slik at godkjenningen av momsfritaket videreføres av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) etter 2020. For å trappe opp mot Stortingets mål om 100 prosent elbil i nybilsalget i 2025, er det også viktig at at elbiler beholder fritaket for engangsavgift, mens prisen for forursening i avgiften gradvis skrus opp. Slik kan ministeren vri bilparken over mot  utslippsfri teknologi. Det er viktig at vi har et system som sikrer at tilgang til elbiler i alle segmenter, også større familiebiler.