Hopp til innhold

– Viktig at elbilfordelene videreføres i statsbudsjettet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Bompengefritaket er helt avgjørende, og det koster dessuten svært lite i den store sammenhengen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Det faktiske tallet for bompengekostnaden (2014) framkom i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2016 i dag.

– Bruksfordelene er svært viktig for utbredelsen av elbiler, og vi mener de er en viktig del av grunnen til det økte salget i distriktene. Derfor må de beholdes i lang tid. Salget av elbiler er høyere der det er bomstasjoner. Elbilsuksessen startet i de store byene. Nå kommer distriktene etter, sier Bu, og nevner Bodø-området som et svært positivt eksempel. 

– Der har salget av elbiler økt kraftig, fastslår Bu.

Bompengefritaket viste seg å koste 200 millioner kroner i fjor, ifølge budsjettdokumentet fra Samferdselsdepartementet. Det tilsvarer rundt 0,02 prosent av de totale utgiftspostene på 2016-budsjettet.

– Dette er en liten kostnad for å få elbilandelen opp og utslippene ned, sier Bu. 

Elbil erstatter fossilt, kollektivt øker

Samferdselsdepartementet (SD) fastslår at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus økte med 3,4 prosent i 2014, sammenlignet med året før. Veitrafikken (inkludert næringstrafikk) økte samtidig med 1,2 prosent. Dette utgjør rundt halvparten av befolkningsveksten. 

Men: Totaltrafikken forbi bompunktene, inkludert elbiler, gikk ned med 0,5 prosent i 2014, samtidig som antall elbilpasseringer økte med 119 prosent.

– Dette bekrefter det vi tidligere har hevdet om at elbilen erstatter fossilbilen. Samtidig synes vi det er veldig fint å få fastslått at kollektivandelen øker, sier Bu.

Videre kan du lese våre betraktninger rundt andre momenter i budsjettdokumentene.

Engangsavgiften

– Det er synd at omleggingen av engangsavgiften ikke fortsetter, som lovet i revidert statsbudsjett i mai. Regjeringen vil kun øke engangsavgiften tilsvarende prisveksten, sier Bu.

Dette innebærer at satsen for samleposten lokalutslipp, CO2 og effekt økes med 2,5 prosent.

– Omlegging av avgiftene er den mest effektive måten å få ned utslippene på. Norge må jobbe mot EU for at prosessen med ny målesyklus for utslipp framskyndes, sier Bu.

Den pågående dieselskandalen hos Volkswagen og Norges brudd på EUs forurensingslov aktualiserer utslippsfrie elbiler ytterligere.

– Vi har så vidt kommet i gang i Norge, fortsatt er bare under tre prosent av bilparken elbiler. Likevel er Norge ledende i verdenssammenheng. Vi viser at elbil fungerer svært godt i hverdagen og våre medlemmer er svært fornøyde med sine elbiler, sier Bu.

Ladbare hybrider

Toll- og avgiftsdirektoratet hevder det ikke er mulig å lage et skille i avgiftssystemet som premierer god rekkevidde på ladbare hybrider:

«En gradering etter rekkevidde er et lite egnet avgrensningskriterium. Direktoratet viser i denne sammenheng til at elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler er i stadig utvikling, og forskjellene mellom elektrisk rekkevidde for ulike modeller er relativt begrenset. Innføring av et skille i beregningen vil også innebære avgiftstekniske utfordringer, blant annet fordi motorvognregisteret som leverer grunnlagsdataene til avgiftsberegningen ikke inneholder opplysninger om elektrisk rekkevidde.»

– Dette er skuffende. Bilavgiftene må baseres på reelle utslipp – ikke fantasitall. Elbiler og ladbare hybrider med god elektrisk rekkevidde vil naturligvis komme best ut, sier Bu.

Ladbare hybrider har 26 prosent fradrag på vektkomponenten i engangsavgiften, noe som fører til lav eller ingen avgift for de fleste.

Energi- og klimateknologi

Regjeringen foreslår å øke støtten til Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi-

og klimateknologi. 

Det foreslås et nytt innskudd i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging på 14,3 milliarder kroner.

– Dette er positivt. Fra vår side er det avgjørende at potten til utbygging av infrastruktur for ladbare kjøretøy blir så stor at det på sikt blir like enkelt å hurtiglade som å fylle fossilt drivstoff, sier Bu.

Elbilforeningen har gjentatte ganger presset på for fortgang i utlysningen av investeringsstøtte fra Enova:

Ønsker enklere betaling for hurtiglading

ESA: – Helt greit med statsstøtte til hurtiglading

Lokal luftforurensning

I budsjettdokumentet fra Samferdselsdepartementet omtales en framskriving for Oslo, fra TØI, som gir grunnlag for å tro at NO2/NOx-utslippene kommer til å øke til og med 2015. Så er det ventet at de vil falle i takt med utskifting av bilparken.

Det fastslås også at utslippskravene kan bli brutt fram til mellom 2020 og 2025 hvis det ikke iverksettes nye tiltak.

– Her er elbilen svært viktig. Den er hovedgrunnen til at utslippstallene har krøpet jevnt nedover de siste årene, sier Bu.

Statens vegvesen vil fortsette med målinger av luftkvalitet i 2016, og det framgår også at «det vil bli arbeidet videre med å undersøke utslipp fra biler i virkelig trafikk og ved lave temperaturer». 

– Dette er positivt, særlig siden departementet selv fastslår at dieseldrevne privatbiler ikke oppnår like god effekt av innføring av Euro6-kravene som tyngre kjøretøy, sier Bu.