Hopp til innhold

Utslippsfri taxinæring i Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

El-taxi

Oslo kommune tar et grep og vil stille miljøkrav til taxinæringa slik at den om noen år skal bli utslippsfri.

På fredag var det høringsfrist for Oslo kommunes forslag til endringer i drosjeforskriften. Etter endringene som byrådet ønsker innført, må drosjesentralene framover oppfylle miljøkrav. Sentralt er tillegg i paragraf 4, ledd 8:
Drosjesentralen skal oppfylle løyvemyndighetens miljøkrav og sørge for at tilknyttede løyvehavere følger miljøprofilen for det aktuelle år. 

Unntak gjøres inntil videre for maxitaxier (8 til 16 passasjerer).

Norsk Elbilforening har bidratt i høringsrunden og gir vår sterkeste tilslutning til hva som legges fram av endringer. Den foreslåtte miljøprofilen er en pragmatisk tilnærming til et viktig mål: Ingen lokale utslipp fra nyinnkjøpte drosjer etter 2020 og ingen CO2-utslipp fra 2023. Gjennomsnittlig eierskap for en taxi er drøyt tre år, så legg til disse åra, og ingen drosje vil sannsynligvis lenger forpeste Oslolufta. Denne grafen viser de foreslåtte miljøkravene:

Taxi miljøprofil

I tillegg er det en del andre detaljer, ikke alt like miljørelevant, men slikt som forbud mot tomgang og piggdekk skal også bidra til forbedring av Oslolufta.

Det går an å være både tålmodig og utålmodig. Detaljnivået på innfasingen av miljøkrav blir sikkert diskutert. Men retningen og slutten er udiskutabel. Så myndigheter, næringsaktører og bilindustri må samarbeide om å nå dette. For lokale myndigheter kan ikke bare være fornøyde med å stille krav, de må også bidra i tilrettelegginga for at dette kan gjennomføres.

El-taxiVi ser fler og fler el-taxier i Oslo. Pioneren har utvilsomt vært Trond Gustav Sømme, først med Nissan LEAF og nå susende rundt i en Tesla Model S. Vi tror at mange drosjesjåfører vil ønske å gå direkte til velfungerende elbiler framfor mellomstegene med litt mindre forurensende biler. Miljøstiftelsen Bellona har gjennom et prosjekt med Oslo Taxi bidratt til å synliggjøre hvordan dette kan foregå. Det er også høsta masse erfaringer i et større el-taxiprosjekt i Trondheim.

Så la oss på alle måter hjelpe de elektriske drosjene. Sørg for at de får gode lademuligheter slik at elbil er økonomisk forsvarlig i taxidrift – og sørg for at de får mange kunder gjennom at vi etterspør de el-taxiene.

Her er hele høringsnotat fra Oslo kommune, så absolutt verdt å ta en kikk på. Nedenfor gjengir vi vårt tilsvar til høringa. 

  

Norsk Elbilforening organiserer majoriteten av norske elbilister og har i dag over 10.000 medlemmer. Foreningen arbeider med å fremme kjøretøy helt eller delvis drevet av elektrisitet produsert fra fornybar energi.

Vi takker for å være invitert til denne høringen, og setter stor pris på at Oslo kommune tar et offensivt grep for å redusere utslippene fra taxinæringa. Det er en krevende oppgave hvor det er nødvendig med et godt samarbeid mellom myndigheter, næring og bilindustri. Vår opplevelse er at de foreslåtte forskriftsendringene i all hovedsak omfavner alt som er nødvendig for å lykkes med å nå målet om en utslippsfri taxinæring etter 2020. Vi vil gi uforbeholden ros til dette initiativet, og tror at næringa også vil se nytten av tiltakene som må igangsettes.

Utslippskrav
For Norsk Elbilforening er dokumentets aller viktigste krav hva som defineres som absolutt nullutslipp av lokal forurensning fra drosjer innkjøpt i 2020 og seinere. Dette er en naturlig oppfølging av at Oslo kommune for egen bilpark skal oppnå det samme i 2015, og krav som mer og mer stilles til kollektivtrafikken. Vi opplever derfor ikke at dette er urettmessig å forlange av taxinæringa. Teknologisk skal dette la seg realisere innenfor det beskrevne tidsforløpet.

I innfasingsplanen kan enkelte av de kortsiktige utslippskravene være mer krevende å innfri. Det forventes ikke, og det kan vi forstå, at alle kjøretøy umiddelbart skal over på helelektrisk drift. Noen av måltallene på veien til nullutslipp forutsetter bruk av ladbare hybrider for å komme på dette nivået. Da vil vi gjøre oppmerksom på at dette må være ladbare hybrider som kan hurtiglades, hvis de reelle CO2-utslippene i bruk som drosje skal være i overensstemmelse med de offisielle utslippsnivåene som oppgis for bilene. Disse måltallene baserer seg på kjøresykluser med mye mer bruk av elektrisk modus enn det som kjøremønsteret til en drosje normalt tillater. Skal vi ha full gevinst av disse kjøretøyenes evner til å redusere utslippene, må det tilrettelegges for mest mulig bruk av elektrisk framdrift.

Vi velger ikke å henge oss opp i de årlige tallene i nedtrappingsplanen for CO2-utslipp. Disse kan justeres litt i samarbeid med fagmiljø og hvordan tilbudet i markedet utvikler seg. Det viktigste er at tallene peker mot og ender i målet om nullutslipp i den tidshorisonten som er benytta.

Vi kan ikke forstå annet enn at kravene for 2020 og utover hvor utslipp av NOx og svevestøv skal være lik null, eliminerer bruk av forbrenningsmotor i taxinæringa. Dette er et mer radikalt grep enn å være «klimanøytralt». Alt må over på helelektrisk drift, med batterier eller hydrogen som energibærer. Et offensivt og viktig grep som vi støtter. Taxinæringa får seks år til å omstille seg til denne virkeligheten, noe som må være akseptabelt.

Øvrige endringer
Vi støtter kravene om støysvake dekk og at piggdekk ikke skal benyttes.

Byrådsavdelinga påpeker at det skal gis en gulrot til løyvehavere som har kjøretøy med særlig lave utslipp, i form av lavere sentralavgift. Dette finner vi fornuftig. Vi vil samtidig oppfordre kommunen om å finne andre «gulrøtter», det vil si positiv forskjellsbehandling av de løyvehaverne som velger nullutslippskjøretøy de neste årene. Det er nødvendig for å få fart i utviklinga. Hvilke tiltak som er viktigst for brukerne av disse, kan diskuteres med taxinæringa. Men kommunen har utvilsomt en rolle å ta her.

Det er fint at det i dokumentet påpekes at det kun skal gjengis beskrivelser av objektive miljøegenskaper og ikke brukes forblommende ord og vendinger om «miljøvennlighet». Dette har Elbilforeningen i mange år jobba med overfor Forbrukerombudet, og vi er glad for at kommunen presiserer dette.

Tomgang eller tomgangskjøring er når en forbrenningsmotor står og går uten å være tilkoblet drivverket. Vi ser for oss at dette vil være en uaktuell problemstilling i 2020. Forbrenningsmotoren vil alltid ha noe utslipp av NOx, og dermed være uaktuell for drosjenæringa når null lokale utslipp er et absolutt krav.
Vi setter svært stor pris på at denne unødvendige forurensningskilden blir forbudt fra inneværende år.

Tilrettelegging
Byrådsavdelinga understreker at kommunen har et ansvar for å legge til rette for anvendelse av fornybart drivstoff, slik som etablering av fylle- og ladestasjoner.

Det blir svært viktig at kommunen bidrar til at elbilbatterier i taxier kan lades hurtig. Bidragene må være:

Foreløpig har Oslo kommune kun satt opp ladestolper for normallading (ladeeffekt opp til 3,7 kW), noe som ikke vil være tilfredsstillende for taxinæringa hvor drosjene kjører nesten i ett. Kommunen må derfor ta grep for å stimulere til at det kommer opp hurtigladere med effekter som gjør at batteripakkene i drosjer kan fylles fra 0-80% i løpet av maksimalt 30-60 minutter. Samtidig er det viktig å holde arbeidet med hydrogeninfrastruktur vedlike, i tilfelle biler med brenselceller om noen år skulle være mer attraktive for drosjenæringa enn batterielbiler.

Uten at kommunen bidrar på infrastruktursiden, vil ansvaret for å gjennomføre miljøkravene bli for ensidig belastende på taxinæringa.

Vi takker kommunen for å ta grepet med å stille miljøkrav i drosjeforskriften. Noe som vil komme alle innbyggere i byen til gode gjennom at vi får reinere luft og bedre helse. Taxinæringa vil vinne på dette siden nullutslippskjøretøy aldri vil få avgifter fordi de forurenser, og drivstoff og vedlikehold vil være rimeligere. I det lange løp vil bruk av elbiler være økonomisk gunstig for taxinæringa. Det er bare en litt krevende omstillingsfase som bransjen må gjennom. Men med tydelige krav og et godt samarbeid mellom alle aktører, vil vi innen forholdsvis få år oppnå at Oslo blir en hovedstad med en taxiflåte bestående av kjøretøy som ikke forurenser lokalmiljøet.