Hopp til innhold

Utsetter MVA-fritak på leasing

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier etablert elbilpolitikk ligger fast frem til 2018, men velger samtidig å utsette MVA-fritak for leasing av elbiler og elbilbatterier.

MVA-fritaket viste seg altså å være den reelle elbilnyheten i revidert statsbudsjett, etter dager med mediespekulasjoner.

– Ved utgangen av april var det cirka 27.000 elbiler i Norge. Én prosent av bilparken. Ingen andre land har det, sa finansminister Siv Jensen på dagens pressekonferanse i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2014.

Hun fortsatte med å hevde at det store salget av elbiler selvsagt skyldes avgiftsfritak, og ga tydelig inntrykk av at Regjeringen aksepterer prislappen:

– Hvis elbilsalget i år fortsetter å holder seg på nivå med de første fire månedene, vil det gi et inntektsbortfall på 3-4 milliarder kroner – mot en milliard i fjor, sa Jensen, før hun blant annet fortsatte med det vesentligste:

– Det er enighet om avgiftsfordelene. Vi står fast ved det som står i regjeringserklæringen, sa Jensen, som også var innom det positive ved at elbiler ikke har lokale utslipp.

Notifikasjon til ESA

– Finansministerens budskap kan ikke bety annet enn at Regjeringen ikke vil røre den etablerte elbilavgiftspolitikken, og at den står frem til 2018. Det er svært positivt etter de siste dagers spekulasjoner i media, og betyr at vi nå kan fokusere på å arbeide med elbilpolitikken for den videre fremtiden, fastslår generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Like fornøyd er Sletvold ikke med utsettelsen  – på ubestemt tid – av MVA-fritak for leasing av elbiler og elbilbatterier.

Regjeringen har nemlig bestemt seg for en såkalt «notifikasjon til ESA av merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatteri». Videre står det å lese i Prop. 94 LS (2013-2014), forslag til lovvedtak og stortingsvedtak:

«I statsbudsjettet for 2014 blei det vedteke å frita leasing av elbilar og omsetning av elbilbatteri frå meirverdiavgift (null-sats), sjå Innst. 4 L (2013–2014). Iverksetjinga blei satt til den tid departementet fastset. Utsatt iverksetjing blei grunngitt med at vedtaket kunne reise EØS-rettslege problemstillingar, og at ein måtte fastsetje dei regeltekniske sidene i forskrift. Finansdepartementet har no klarlagt dei regeltekniske sidene av saka. Departementet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet også nøye vurdert fritaka opp mot EØS-avtalen. Etter departementa si meining bør tiltaka notifiserast til EFTA sitt overvakingsorgan (ESA). Dersom ESA finn at ein må rekne tiltaka som støtte vil ESA heilt eller delvis kunne godkjenne dette som lovleg støtte.»

Elbilforeningen er skeptisk

Dessuten, nevnes det, vil departementet også notifisere det eksisterende fritaket for omsetning av nye elbiler.

Elbilforeningen tolker dette som Regjeringens måte å skyve vurderingen av elbilfordelene over til ESA.

– Den norske elbilpolitikken har i utgangspunktet ingenting å vinne på at ESA vurderer fritak for MVA i Norge. ESAs vurdering kan i verste fall felle hele ordningen. Men på den positive siden kan man også få en krystallklar aksept for bruk av Norges avgiftspolitikk i miljørelaterte spørsmål, mener Sletvold.

Han velger inntil videre å legge en sunn skepsis til grunn:

– Skepsisen baserer seg på at deler av bilindustrien kan – direkte eller gjennom sine lokale myndigheter – mene at politikken favoriserer elbil for mye i forhold til ladbare hybrider.

Fokuserer på det positive

I Prop. 94 LS fremgår det at Finansdepartementet hadde budsjettert med et provenytap på 47 millioner kroner i 2014 som følge av MVA-fritak på leasing av elbiler og elbilbatterier.

Anslaget baserte seg på at fritaket ble innført fra 1. januar, og mye tyder på at mange av de 47 millionene kan tilbakeføres.

– Det er for tidlig å si når notifikasjonsprosessen kan være ferdig, og dermed når en eventuelt kan sette fritakene i verk. Provenytapet blir redusert med om lag 28 mill. kroner påløpt og bokført i 2014 dersom en setter fritakene i verk fra 1. juli 2014. Fordi prosessen med ESA kan ta tid, kan iverksettingen likevel bli senere enn dette, står det i dokumentet.

– Svært skuffende at dette blir utsatt i det uvisse, men vi velger likevel å fokusere på det positive: At Regjeringen i revidert statsbudsjett ikke signaliserer planer om å endre på den etablerte elbilpolitikken, konkluderer Sletvold.