Hopp til innhold

Ombygging av elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norstart – Norsk Elbilforening har forespurt Statens vegvesen om hvordan kjøretøyforskriftene skal fortolkes ved endringer av batteriteknologi i elbiler.

Brannårsaker

Norstart – Norsk Elbilforening har dessverre notert et økende antall av tilfeller med brann i elbiler. Undersøkelser viser at dette i hovedsak oppstår hvor:

Brann er ikke et enestående fenomen for elbiler. Det er et betydelig antall bilbranner hvert år i Norge. Men dessverre har det vært en overhyppighet blant ombygde elbiler.

Den økte risikoen skyldes ikke den elektriske framdriftsteknologien i seg selv, men mangler i de installerte løsningene og manglende kvalitetssikring av endringene og arbeidet. Det finnes ingen bekreftelse på økt risiko i typegodkjente, serieproduserte elbiler i original stand.

Myndighetsansvar

Norstart – Norsk Elbilforening er ikke et myndighetsorgan, men vi er en samfunnsansvarlig forening. Derfor engasjerer vi oss i dette for å redusere fare for skader på liv og helse.

Vi henvender oss til myndighetene for at problemer skal bli tatt tak i og løst på konstruktivt vis. Målsettingen vår er å få en veilednings- og godkjenningsordning som kan sikre at konverteringer og modifisering av elbiler foregår på en tilfredsstillende måte. Det er den hensiktsmessige reaksjonen for å få kontroll på hva som skjer i markedet.

Statens vegvesen krever godkjenning

Det er åpenbart at kjøretøyet må framvises på trafikkstasjonen og forandringer godkjennes, hvis disse medfører endringer i informasjonen på det originale vognkortet. F.eks. gjelder dette kjøretøy hvor drivstoff endres fra bensin / diesel til elektrisitet og hvor vekt eller vektdistribusjon endres. Vognkort og kjøretøy må stemme overens.

Derimot har regelverket framstått mer uklart / ufullstendig for hvordan det skal fortolkes hvis det bare er et skifte av batteriteknologien i en elbil, uten at dette gir forandringer av vekter. Da er det ikke feilaktig hva som er oppført i vognkortet.

For et par måneder siden ba vi om Statens vegvesens syn på dette forholdet. På deres egen informasjonsside om ombygging er ikke dette nevnt.

Svaret har nylig kommet og er i denne PDF-fila.

Kjøretøyforskriften er ikke så spissfindig formulert at den tydelig uttrykker forholdene rundt tekniske endringer i elektriske kjøretøy. Men Norstart – Norsk Elbilforening sier seg enig i at intensjonen bak kjøretøyforskriften er slik Vegdirektoratet fortolker den. Det tilsier at elbiler med ombygginger normalt skal framstilles på trafikkstasjonen for godkjenning.

Apparat for godkjenning

Idag oppfatter Norstart – Norsk Elbilforening at det ikke er tilstrekkelig kompetanse eller ressurser i Statens vegvesen til at kontrollfunksjonen kan ivaretas. Det er også hva vi får muntlig formidlet fra etaten. Vegdirektoratet henviser til at ombygginger må godkjennes av den opprinnelige fabrikanten eller et uavhengig laboratorium. Det førstnevnte er nær umulig å få til, mens det andre er kostbart.

Norstart – Norsk Elbilforening vil jobbe sammen med andre gode krefter for å få opparbeidet nok kompetanse i eller utenfor Statens vegvesen, slik at forsvarlig gjennomførte ombygginger kan godkjennes.

Vi ser at etaten har vært i stand til å etablere regimér for ombygginger av andre typer kjøretøy. F.eks. når eiere skal gjøre bensinbilene sine sprekere og kulere. Da fører Statens vegvesen inn informasjon i vognkortet med merknader om godkjenning av større motor med høyere effekt og økt sylindervolum, montering av senkesett og breiere felger.

Statens vegvesen har en godkjenningsordning for ombygging av motorsykler. Som de skriver selv: «Intensjonen med forskriftsendringen er at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg».

Dessuten er det en egen godkjenningsordning for ombygging av kjøretøy til gassdrift.

Norstart – Norsk Elbilforening er ikke skeptisk til de allerede eksisterende ordningene. Men vi anser det som vel så framtidsrettet og minst like nødvendig å sette av ressurser slik at ombygginger innenfor elektrisk drift også kommer inn i ordnede og trygge forhold. Det må være et rimelig krav å få tilført ressurser slik at vi får et konstruktivt og positivt veilednings- og godkjenningsregimé.

Ombyggernes ansvar

Å installere moderne batteriteknologi i en bil er en større teknisk utfordring enn det mange synes å tro. Det vil også ofte være forskjeller mellom enkeltombygginger og typegodkjente kjøretøy i serieproduksjon, både med hensyn til kvaliteten på den tekniske løsningen og det utførte arbeidet. Fra hva vi har sett til nå, er det ikke åpenbart at alle har forstått hva som skal til av sikkerhetsfunksjoner, ei heller lager systemer som er «idiotsikre» nok.

Inntil vi har et godkjenningssystem på plass, må vi be alle om å respektere den risikoen som foreligger ved ombygginger av elbiler, og forholde seg til informasjonen som er gitt av Statens vegvesen.

Eiernes ansvar

Vi oppfordrer alle som disponerer ombygde kjøretøy, om å forebygge at alvorlige uhell oppstår.

I følge brevet fra Statens vegvesen er det bilens eier / disponent som er ansvarlig for at kjøretøyet har den utførelse som var ved utstedelse av vognkort. Om det er endringer som krever godkjenning, er dette også ansvaret til eier eller den som har rådighet over kjøretøyet.

Slik det nå framkommer i avklaringen fra Statens vegvesen, bør kjøretøyeier for sin egen del – og for å unngå en eventuell ansvarsposisjon ved ulykke – undersøke hvordan endringer er dokumentert, framvist og godkjent.

Tenk el-sikkerhet

Det er ingen grunn til å anse at elbiler er mer farlige eller usikre enn andre kjøretøy. Det gjelder bare å være like forsiktig med bruken av dem som for andre apparater som tilkobles strøm. Ladeledningen skal være i god stand, og el-anlegget den kobles til må være forskriftsmessig oppført og tilpasset bruken.

Det tryggeste er å kjøpe en fabrikkbygget elbil fra en godkjent produsent. Disse bilene har gått igjennom omfattende vurderinger og tester og skal møte alle myndighetskrav.