Hopp til innhold

Den nye elbilpolitikken enkelt forklart

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen hadde klare innspill til både Regjeringen og Stortinget om hva som måtte ligge til grunn for ny elbilpolitikk. Vi har fått gjennomslag for det meste.

Regjeringen og støttepartiene har lagt fram sine mål og prinsipper for en «nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark». Elbilforeningen har gjennomgått disse, og vurdert dem opp mot sitt eget politiske program.

– I denne artikkelen presenterer vi både hva vi som forening er fornøyd med, på vegne av våre over 20.000 medlemmer, og hva vi er skeptiske til og derfor ønsker endret, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 

I punktene som spesifikt tar for seg nullutslippsbiler, altså det som «legges til grunn for endring av reglene for nullutslippsbiler», velger vi å tolke og forklare dem punkt for punkt.

Mål og prinsipper for elbilpolitikken

1. Avgiftsfordelene for nullutslippsbiler beholdes uendret ut 2017.

– Dette er Elbilforeningen fornøyd med, og det er helt i tråd med vår argumentasjon overfor Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. Men: I Elbilforeningens politiske program fastslås det at elbilfordelene først kan trappes ned fra 2020.

2. Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020. Fritaket vurderes opp mot måloppnåelse av klimamålene for 2020 og 2030.

– Også her er Elbilforeningen fornøyd, men vil følge nøye opp hva som ligger i den andre setningen – om måloppnåelse.

3. Det vurderes en rettighetsbasert tilskuddsordning ved kjøp av nullutslippsbiler til erstatning for dagens merverdiavgiftsfritak. Tilskuddsordningen skal i utgangspunktet tilsvare merverdiavgiften og trappes ned i takt med teknologiutviklingen. Det kan fastsettes et tak for støtte per bil som gradvis reduseres, men uten at det fører til store prisøkninger for noen bilmodeller. Tilskuddsordningen vurderes opp mot måloppnåelse av klimamålene for 2020 og 2030.

– Elbilforeningen er skeptisk til dette forslaget, og mener det hadde vært bedre å opprettholde dagens ordning fram til elbilen er konkurransedyktig. Dette utspillet var derfor en liten overraskelse, og innebærer at samarbeidspartiene ønsker å gå fra mva-fritak til å subsidiere elbiler. Vi ønsker klarhet i hva som ligger i formuleringene «tilskuddsordningen skal i utgangspunktet tilsvare merverdiavgiften» og at «det kan fastsettes et tak for støtte per bil som gradvis reduseres». Slik de står nå, kan de innebære svekkelser av gjeldende politikk.

4. Nullutslippsbiler kan ilegges halv årsavgift fra 1. januar 2018 og full årsavgift fra 2020.

– Helt i tråd med Elbilforeningens holdning.

5. Det igangsettes en prosess som gir lokale myndigheter frihet til å fastsette om nullutslippsbiler skal ha fritak fra parkeringsavgift, gratis tilgang til lading og innføring av begrensninger dersom nullutslippsbilene hindrer kollektivtrafikkens fremkommelighet. (Omtalt tidligere i denne artikkelen: Regjeringen skal igangsette en vurdering av miljøeffekten av å innføre miljødifferensiering og en lav sats for nullutslippsbiler i bomringene, bomstasjonene og på riksvegferger.)

– Elbilforeningen tolker dette som at Regjeringen og støttepartiene vil bruke god tid på eventuelle endringer av gjeldende politikk på disse områdene. Samtidig vet vi at Statens Vegvesen Vegdirektoratet (SVV) nå gir delvis støtte til Elbilforeningens forslag om å åpne for samkjøring i kollektivfelt, og at SVV ønsker at godet ellers skal vare lengst mulig. Elbilforeningen er ellers enig i at kollektivtransporten skal ha forrang i kollektivfeltet. 

6. Halv firmabilbeskatning (basert på allerede lavere listepris enn tilsvarende biler som går på fossilt drivstoff) kan utgå fra 2018.

– Dette er viktig for elbilsatsingen, og Elbilforeningen har dessuten foreslått lavere firmabilbeskatning også for ladbare hybridbiler.

Bomavgift skal ikke bestemmes lokalt

Upresis mediedekning, da nyheten om enighet mellom Regjeringen og støttepartiene først ble kjent onsdag kveld, førte til at det ble skapt et inntrykk av at kommuner/fylkeskommuner skulle kunne bestemme eventuelt bompengefritak for elbiler. Dette stemmer ikke. 

I dokumentet som redegjør for prinsippene i enigheten mellom Regjeringen og støttepartiene, står det nemlig ingenting om lokal råderett over bompenger: «Regjeringen skal igangsette en vurdering av miljøeffekten av å innføre miljødifferensiering og en lav sats for nullutslippsbiler i bomringene, bomstasjonene og på riksvegferger».

– Vi er skeptiske til at beslutningsmyndighet flyttes til kommuner og fylkeskommuner. Vi kan få en situasjon der beslutninger tas basert på lokale, og ikke nasjonale, behov. Elbilpolitikken må – og skal – være både nasjonal og internasjonal. Satt på spissen: Hvilke kommuner og fylkeskommuner vil si nei til parkeringsinntekter fra elbilister hvis de får mulighet til fritt å innkreve dem, spør generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening. 

I klartekst: En slik delegering innebærer en reell fare for ansvarsfraskrivelse for elbilpolitikken fra Regjeringens og støttepartienes side.

Elbilforeningen etterlyser derfor en tydelig forankring dersom en eventuell delegering på sikt skal finne sted.